Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor

Busuku obuhle (ZULU)
 

Busuku obuhle.
Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema,
uMsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu!
Akadunyisw' uJesu!

Busuku obuhle,
abelusi nampaya
bethandaza eBethlehema,
Nengelosi zihuba zithi:
"Gloria, Gloria, Gloria
in excelsis Deo."

Busuku obuhle,
uMsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema,
Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge
kuze kube nini.

Submitted by: Rev Father Gerard T Lagleder 


Return to Homepage
Return to homepage