Gutpela nait, ho-oli nait (TOK PISIN)

1. Gutpela nait, ho-oli nait,
Lukim nau, bikp'la lait
Raunim nupela Pikinini,
Em i Ki-ing bilo-ong glori.
Lukim, e-em i sli-ip
Lukim e-em i slip.

2. Gutpela nait, ho-oli nait,
Wasman nau lukim lait
I stap klostu long Be-etlehem.
Ensel li-itima-apim nem
B'long Jisas, nau i ka-am,
B'lo-ong Jisas, nau i kam.

3. Gutpela nait, ho-oli nait,
God i no moa stap hait.
Kamap kli-a long Pikinini,
Em i bri-ingim marimari.
Krais, Bikpela i ka-am.
Kra-aist, Bikpela i kam.Submitted by: Greg Schiller


Return to Homepage
Return to homepage