Usiku ihwohwo! (SHONA)

1. Usiku ihwohwo!
Vose vovatapo,
Bva vorinda ndiBambo naMai,
Vasvinura pamwana onai!
Tisvinure nesu!
Tisvinure nesu!

2. Usiku ihwohwo!
Jesu wakatida,
Wakauya panyika kudai.
Wakaberekwa nhasi, farai,
Ngatifari nesu!
Ngatifari nesu!

3. Usiku ihwohwo!
Vouragu uko
Vakaona vatumwa vaSHE
Vachiimba svikai: Rugare
Rwakasvika pasi!
Rwakasvika pasi!

4. Usiku unowo
Todo kukudza SHE;
Nesu tinomufarirawo
Sezvaita varisi uko;
Tomuonga nesu!
Tomuonga nesu!

Submitted by: Frans Maritz


Return to Homepage
Return to homepage