Mangala sri ratriyalli (KANNADA)

Mangala sri ratriyalli
bethlehem chatradi
vara knyali janisida
deva putranam vandisuva
vandane rakshakane
vandane rakshakane

mangala sri rathriyalli
duutar holadi
hindukayuva kurbarige
tanda vartheyu shrestavade
swagatha rakshakane
swagatha rakshakane

Submitted by: Sarala Blair


Return to Homepage
Return to homepage