Kiyoshi kono yoru (JAPANESE)
TAKEN FROM: Sanbika 109

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
sukui nomiko wa mabune no naka ni
nemuri tamo-o. itoyasuku.

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
makibitotachi wa miko no mimae ni
nukazukinu, kashikomite.

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni,
megumi no miyo no ashita no hikari
kagayakeri, hogarakani.

Submitted by: Rod Thomas and Hirotaka Tokuhiro


Return to Homepage
Return to homepage