Peng-an mi (TAIWANESE HO-LO-OE)
TAKEN FROM: Seng-si: Tai-lam, Tai-oan: Jin-kng Chhut-pan-sia, 1964.

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Chin an-cheng! Chin kng-beng!
Kng chio lau-bu chio Eng-hai,
Chin un-sun koh chin kho-ai,
Siong-te su an-bin,
Siong-te su an-bin.

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Cheng bok-chia toa kiaN-hiaN,
Hut-jian thiN-teng kng iaN-iaN,
Thian-kun chhiuN Ha-le-lu-iah,
Kim-mi Chu kang-seng,
Kim-mi Chu kang-seng.

Peng-an mi! Seng-tan mi!
Seng Eng-ji sui bo pi,
Bin-mau eng-kng chio si-hng,
Kiu-siok un-tian kek chiau-chng,
Chu Ia-sou kang-seng,
Chu Ia-sou kang-seng. A-men.

Submitted by: Khai-su Te


Return to Homepage
Return to homepage